Tóm Tắt Lịch Sử – Đế Quốc Đức ( German Empire )

Tóm Tắt Nhanh Lịch Sử – Đế Quốc Đức : Đế quốc Đức, hay Đế chế thứ hai hay Đệ nhị Đế chế được tuyên bố thiết lập vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 sau khi … Nguồn: https://albatross-uav.org/